ผู้บังคับบัญชา

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

พ.ต.อ.ปริญญา  เหลืองอุทัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

แจ้งเหตุเบาะแส


Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
ดาวน์โหลด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

075323
Today
This Month
All days
70
1614
75323

ผลการดำเนินงาน

IMAGE จัดอบรมนิติวิทยาศาสตร์ แก่พนักงานสอบสวน สืบสวน และฝ่ายป้องกันปราบปราม
วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560
พ.ต.อ. ดร.มานะ เผาะช่วย ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง คุณชนดล ทรงเดชธรานันท์ จัดอบรมนิติวิทยาศาสตร์ แก่พนักงานสอบสวน... อ่านต่อ
IMAGE ชี้แจงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย(บ้านมั่นคง)ต่อประชาชนเครือข่ายคนริมคลอง วันที่14 พค.
วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560
วันที่ 14 พ.ค.60  ร.ต.อ.ชัยรัตน์ เจริญสุข รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง ร่วมกับนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช... อ่านต่อ
IMAGE กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ วันที่ 9 พค.
วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560
วันที่ 9  พ.ค.60  ร.ต.อ.ชัยรัตน์ เจริญสุจ รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ (ชุด ตชส.)... อ่านต่อ
IMAGE ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง วันที่ 23 พค.
วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560
วันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วยฯ ผบ.ตร. พร้อมคณะฯ มาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ... อ่านต่อ
IMAGE โครงการตรวจเยี่ยมป้องกันเหตุในพื้นที่ วันที่ 3 พ.ค.60
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 3 พ.ค.60  ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง  พ.ต.ท.ธีระ  เชื้อสุวรรณ รอง... อ่านต่อ

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

……………………………………………

            ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำ สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคมมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าในเกิดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารภายในหน่วยงานชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับองค์กรหรือสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ สำหรับที่จะสร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาล ทุ่งสองห้องอย่างต่อเนื่อง

            เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จะดำเนินการ ดังนี้

๑) บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

๒) ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ บุคลากรของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต

๓) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผยและสามารถเข้าร่วมได้หลายช่องทางไม่ว่าจะทางเทคโนโลยีหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆ

๔) ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง มีบทลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจังและรุนแรง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๕) ส่งเสริมการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   ๗   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

.................................................

            สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ให้สมกับค่านิยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดว่าสุจริต เป็นธรรมโดยจะดำเนินการดังนี้

๑) ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

๒) ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้บุคลากรในสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องตระหนักถึงผลร้ายและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

๓) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริต

๔) มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่

๕) มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   ๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐


ติดต่อ

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
444 หมู่1 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร. 02-574-6460-67

         

Copyright © 2018 สน.ทุ่งสองห้อง. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect