ผู้บังคับบัญชา

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

พ.ต.อ.ปริญญา  เหลืองอุทัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

แจ้งเหตุเบาะแส


Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
ดาวน์โหลด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

064578
Today
This Month
All days
80
1537
64578

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค จำนวน ๙๘๕ อัตรา วุฒิ ม.๖/ปวช. หรือเทียบเท่า
วันพุธ, 09 กันยายน 2558
รับสมัครตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค  จำนวน ๙๘๕ อัตรา วุฒิ ม.๖/ปวช. หรือเทียบเท่า      - สายอำนวยการ... อ่านต่อ
IMAGE แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงกิจกรรม“ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ”
วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558
            ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีการจัดกิจกรรม“ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ”... อ่านต่อ
IMAGE ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015
วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2558
                       กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ... อ่านต่อ

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

……………………………………………

            ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำ สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคมมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าในเกิดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารภายในหน่วยงานชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับองค์กรหรือสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ สำหรับที่จะสร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาล ทุ่งสองห้องอย่างต่อเนื่อง

            เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จะดำเนินการ ดังนี้

            ๑) บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

๒) ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ บุคลากรของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต

            ๓) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผยและสามารถเข้าร่วมได้หลายช่องทางไม่ว่าจะทางเทคโนโลยีหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆ

            ๔) ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง มีบทลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจังและรุนแรง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

            ๕) ส่งเสริมการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                        ประกาศ ณ วันที่   ๗   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

.................................................

            สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ให้สมกับค่านิยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดว่าสุจริต เป็นธรรมโดยจะดำเนินการดังนี้

๑) ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

๒) ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้บุคลากรในสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องตระหนักถึงผลร้ายและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

๓) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริต

๔) มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่

๕) มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                   ประกาศ ณ วันที่   ๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐


ติดต่อ

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
444 หมู่1 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร. 02-574-6460-67

         

Copyright © 2018 สน.ทุ่งสองห้อง. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect