กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลักษณะที่ ๑๕ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

ระเบียบทรงผมการแต่งกาย

Scroll to top