เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติ

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวง มหาดไทยฉบับที่ 19 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 41 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จึงเปิดทำการในเวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 โดยมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ สน.ย่อยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ต่อมาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 ได้ย้ายไปที่ทำการเลขที่ 200 / 227-280 หมู่ที่ 2 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการชั่วคราว และเมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2541 ได้ย้ายเข้าที่ทำการใหม่ เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนเป็นการถาวร จนถึงปัจจุบัน

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ทิศเหนือ

เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองตาอูฐฝั่งเหนือ บรรจบกับริมฝั่งคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เลียบไปตามริมฝั่งคลองตาอูฐฝั่งเหนือบรรจบกับริมฝั่งคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เลียบไปตามริมฝั่งคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออกบรรจบกับฝั่งคลองวัดหลักสี่ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เลียบไปตามริมฝั่งคลองวัดหลักสี่ฝั่งเหนือ จนบรรจบกับริมฝั่งคลองถนนฝั่งตะวันตก

ทิศตะวันออก

เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองถนนฝั่งตะวันตก บรรจบกับฝั่งคลองวัดหลักสี่ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้เลียบไปตามริมฝั่งคลองถนน และคลองบางบัวฝั่งตะวันตกบรรจบกับริมฝั่งคลองลาดยาวฝั่งเหนือ

ทิศใต้

เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองลาดยาวฝั่งเหนือบรรจบกับริมฝั่งคลองบางบัวฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เลียบไปตามริมฝั่งคลองลาดยาวฝั่งเหนือ บรรจบกับขอบทางเข้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวของทางเท้าด้านนอก ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งตะวันออก บรรจบกับแนวของทางเท้าด้านนอกของ ถนนงามวงศ์วานฝั่งใต้จน บรรจบกับริมฝั่งคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันตก

เริ่มจากบริเวณริมฝั่งคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนงามวงศ์วานฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมฝั่งคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี จนบรรจบกับริมฝั่งคลองตาอูฐฝั่งเหนือ

Scroll to top